Konkurs BHP w Rolnictwie

WOJEWÓDZKA KOMISJA

DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

W ROLNICTWIE

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Gimnazjów

w województwie opolskim

Opolski Kurator Oświaty wspólnie z Okręgowym Inspektorem Pracy w Opolu zapraszają młodzież gimnazjów wzorem ubiegłego roku szkolnego do wzięcia udziału w XVII edycji Konkursu Wiedzy o Bezpieczeń­stwie i Higienie Pracy w Rolnictwie.

Głównym organizatorem konkursu jest działająca w naszym województwie Wojewódzka Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, która m.in. poprzez tą imprezę realizuje cele w zakresie zapobiegania wypadkom w rolnictwie.

Konkurs Wiedzy organizowany jest w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a  szkołach podstawowych konkurs plastyczny.

Gimnazja typują bądź wyłaniają drogą własnych eliminacji dwóch reprezentantów szkoły i zgłaszają ich do końca października 2011 r. do gimnazjum wyznaczonego w starostwie (rejonie) jako organizatora eliminacji powiatowych.

Eliminacje odbędą się równocześnie w całym województwie dnia 04 listopada 2011 r.o godz. 10°°, w wyznaczonych gimnazjach.

W eliminacjach powiatowych (testy pisemne) w każdym starostwie zostaną wyłonieni dwaj najlepsi uczniowie do finału wojewódzkiego.

W załączeniu dodatkowe informacje określające m.in. przebieg konkursu, zakres programowy oraz strony internetowe Okręgowego Inspektora Pracy w Opolu www.opole.oip.pl i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.pl,  które pomogą w przygotowaniu reprezentanta do zawodów.

Z uwagi na znaczenie problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów prawa pracy prosimy o masowy udział gimnazjów w konkursie i zaintereso­wanie całej młodzieży powyższą problematyką.

DODATKOWE INFORMACJE

O PRZEBIEGU XVII KONKURSU WIEDZY BHP W ROLNICTWIE

(dla gimnazjów)

 1. Konkurs jest organizowany dla uczniów wszystkich gimnazjów miejskich
  i wiejskich, niezależnie od tego czy młodzież bierze udział w pracach rolnych swoich rodziców.
 2. 2. Eliminacje powiatowe przeprowadzone zostaną w formie pisemnej (test)
  04 listopada 2011r. o godz. 10.00 w gimnazjach wytypowanych przez Kuratorium Oświaty w Opolu.
  1. W eliminacjach powiatowych (testy pisemne) w każdym starostwie zostaną wyłonieni dwaj najlepsi uczniowie do finału wojewódzkiego
  2. Finał wojewódzki przeprowadzony zostanie dnia 25 listopada 2011 r.
   w Zespole Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki 45-062 Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 39-41
  3. W finale wojewódzkim udział biorą uczniowie, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca w eliminacjach powiatowych.
  4. Zakres tematyczny konkursu obejmuje podstawowe przepisy i zasady bhp na poziomie zajęć praktycznych, elementy prawa pracy wynikające z kodeksu pracy  i Ustawy o ubezpieczeniu rolników oraz podstawowe przepisy dotyczące poruszania się ciągników i maszyn rolniczych po drogach publicznych a także przepisy przeciwpożarowe.

 

WYTYPOWANE GIMNAZJA , W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ ELIMINACJE POWIATOWE

Powiat kluczborski

organizator  eliminacji powiatowych                      obsługa:  OR KRUS Opole

Publiczne Gimnazjum Nr 3

ul. Wolności 18

43-203 Kluczbork

tel. 0774181304

W wyznaczonych powyżej gimnazjach zostaną przeprowadzone eliminacje powiatowe przez zespół składający się z opiekunów uczniów wszystkich gimnazjów pod przewodnictwem przedstawiciela  Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie.

Eliminacje powiatowe wyłonią dwóch najlepszych uczniów do finału wojewódzkiego

W przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych przez trzech lub więcej uczniów przewodniczący zespołu przeprowadzi dogrywkę w formie pytań ustnych.

 

 1. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej OIP w Opolu.

www.opole.oip.pl

 1. Na eliminacje powiatowe i finał wojewódzki uczniowie przyjeżdżają pod opieką osób wyznaczonych przez dyrektora szkoły.
 2. Organizatorzy zapewniają cenne nagrody i posiłek dla uczestników finału wojewódzkiego.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Województwa Opolskiego

 

W ramach działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie organizującej XVII edycję Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie, Opolski Kurator Oświaty wspólnie z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Opolu zapraszają dzieci szkół podstawowych do udziału w konkursie rysunkowym pt. „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich oczami dziecka” .

Prace plastyczne, wykonane na arkuszu tylko w formatach A3 lub A4, należy przesłać do dnia 07.11.2011r. na adres: Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu, Pl. Piłsudskiego 11A,  45 – 706 Opole

Rysunki powinny być czytelnie podpisane z podaniem:  nazwiska i imienia autora oraz prowadzącego nauczyciela, nazwy miejscowości, nazwy szkoły i klasy  oraz numeru telefonu szkoły. Zwyciężców w/w konkursu powiadomimy telefonicznie w trzeciej dekadzie listopada br. Prace nie podpisane nie będą oceniane.

Dodatkowe informacje o przebiegu konkursu rysunkowego są dostępne w Regulaminie Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie, na stronach internetowych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu www.opole.oip.pl

REGULAMIN

Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

i Higienie Pracy w Rolnictwie

 

Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa

i Higieny Pracy w Rolnictwie

§1.  CEL KONKURSU

 

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Rolnictwie nazywany dalej Konkursem organizowany jest w dwóch różnych kategoriach uczniów:

-        szkół podstawowych (konkurs plastyczny)

-        szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. (konkurs wiedzy)

Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży szkolnej znajomość przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie realizacji zadań profilaktyki wypadkowej.

 

§2.  ORGANIZATORZY  KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu w ramach działającej Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy współpracy:

-        Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu,

-        Kuratorium Oświaty w Opolu

-        Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

-        Komendy Wojewódzkiej Państwowej Państwowej Straży Pożarnej

-        Komendy Wojewódzkiej Policji.

 1. Konkurs na poszczególnych etapach organizują komisje powołane przez:
  1. Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu - komisja wojewódzka,
  2. Kuratorium Oświaty w Opolu,
  3. Dyrekcje szkół – komisje szkolne.

 

§3.  UCZESTNICY

 

 1. W konkursie biorą udział uczniowie:
  1. szkół podstawowych (konkurs plastyczny o tematyce bhp w rolnictwie),
  2. szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (konkurs wiedzy).

 

 

 

 

 1. Uczestników konkursu obowiązuje następujący zakres programowy:

-       wiedza dotycząca zasad i przepisów bhp w zakresie wynikającym ze szkolnego programu    nauczania bhp w przedmiotach zawodowych,

-        bezpieczeństwo pracy w rolnictwie (różne dostępne opracowania)

-        wiedza z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i ruchu drogowego

-        zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Wyd. KRUS (świadczenia rentowe i emerytalne, zasiłki chorobowe).

Ponadto wiadomości z powyższego zakresu można uzupełnić korzystając ze strony internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu : www.opole.oip.pl oraz www.krus.pl

 1. Konkurs ma charakter indywidualny. Uczestnicy konkursu są reprezentantami szkół (zespołów) w etapie wojewódzkim.

§4. TERMINY

 

 1. Ustala się następujące terminy poszczególnych eliminacji:

-        eliminacje dla szkół podstawowych do 07 listopada,

-        dla gimnazjów do 05 listopada,

-        dla szkół ponadgimnazjalnych do 31 października,

-        finał wojewódzki do końca listopada

Dokładne terminy eliminacji będą ustalane przez poszczególne komisje.

 

§5. ORGANIZACJA KONKURSU

 1. Uczniowie szkół podstawowych
  1. dla tej grupy uczniów przeprowadzony zostanie konkurs rysunkowy pod hasłem „Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach wiejskich”,
  2. szkoły przeprowadzają eliminacje w dwóch poziomach edukacyjnych klas I – III i IV - VI wg własnych ustalonych kryteriów oraz zasad oceniania pod nadzorem powołanych własnych komisji szkolnych,
  3. rysunki powinny być trwale opisane (nazwisko i imię ucznia i nauczyciela, klasa, adres szkoły, telefon, gmina),
  4. komisja wojewódzka wyłoni po 5 najlepszych i najciekawszych rysunków w każdym z poziomów edukacyjnych.

2. Uczniowie gimnazjów

a.  Dla uczniów tych szkół zostaną przeprowadzone eliminacje powiatowe

b.  Gimnazja typują bądź wyłaniają drogą własnych eliminacji 2 reprezentantów szkoły i zgłaszają ich do końca października, do gimnazjum wyznaczonego w starostwie jako organizatora eliminacji powiatowych.

c.  W eliminacjach powiatowych (testy pisemne) w każdym starostwie zostaną wyłonieni dwaj najlepsi uczniowie do finału wojewódzkiego.

d.  w przypadku jednakowej liczby punktów uzyskanych w teście pisemnym przez więcej niż dwie osoby, przewodniczący zespołu (członek Wojewódzkiej Komisji ds.bhp w Rolnictwie) przeprowadzi dogrywkę w formie pytań ustnych.

 

3.  Uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych

 1. dla młodzieży tych szkół przeprowadzony zostanie konkurs wiedzy, w którym uczniowie odpowiadać będą na pytania testowe (część pisemna) celem wyłonienia 5 najlepszych uczniów, ze szkół ponadgimnazjalnych, do ścisłego „finału” przeprowadzonego w formie egzaminu ustnego,
 2. w przypadku uzyskania przez większą liczbę uczniów tej samej ilości punktów w teście pisemnym, Komisja może podjąć decyzję o zwiększeniu liczby uczestników w finale ustnym lub przeprowadzić dla tych uczniów dodatkowy test pisemny, celem wyłonienia finałowej piątki.
 3. wyniki testów pisemnych nie są uwzględniane w punktacji końcowej, a o kolejności uczniów decydują wyłącznie punkty uzyskane w części ustnej,
 4. komisje szkolne po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych wyłaniających 1 reprezentanta szkoły (zespołu szkół) do finału wojewódzkiego przesyłają w terminie do 31 października pisemne zgłoszenie bezpośrednio na adres Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu pl. Piłsudskiego 11a
 5. pytania pisemne i ustne opracowywane są przez członków Komisji i objęte są tajemnicą służbową,
 6. w części ustnej uczeń za prawidłową odpowiedź otrzymuje 2 pkt, za niepełną odpowiedź 1 pkt, a za brak odpowiedzi lub odpowiedź błędną – 0 pkt; w każdym z czterech bloków tematycznych. Sumę punktów ogłasza Przewodniczący Komisji. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów następuje dogrywka w formie pytań ustnych, celem ustalenia kolejności miejsc w finale.

 

 

§6. NAGRODY

 1. Uczestnicy ścisłego finału otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Fundatorami nagród są organizatorzy konkursu oraz zainteresowane problematyką konkursu instytucje.

 1. Komisja konkursowa może wg własnego uznania i możliwości, ustalić nagrody i dyplomy jak również wyróżniać osoby opiekujące się poszczególnymi uczestnikami konkursu za dobre przygotowanie w zakresie wiedzy i znajomości zasad bhp.

 

§7. USTALENIA KOŃCOWE

 

 1. Przewodniczący komisji przed rozpoczęciem eliminacji zapoznaje uczestników z regulaminem konkursu.
 2. Przewodniczący komisji danego etapu ogłasza na piśmie wyniki poszczególnych części (pisemnej i ustnej), które stają się prawomocne po upływie 15 minut od ogłoszenia.
 3. Przed upływem czasu określonego w pkt 2 opiekun ucznia może wnieść do komisji pisemne uwagi dotyczące niezgodności przebiegu konkursu z regulaminem.
 4. Komisja niezwłocznie rozpatruje zgłoszone uwagi, a następnie ogłasza decyzje w tej sprawie, która nie podlega dalszym odwołaniom.
 5. Ostateczne decyzje w przypadku niejasności niniejszego regulaminu podejmuje Przewodniczący Komisji Konkursowej.

 

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI

Aleksander Połoszczański

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 8 wrzesień 2011, 11:56
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia